Main content

ALGEMENE VOORWAARDEN, van toepassing op alle door of vanwege Courdid verleende diensten.

1. Courdid is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met als doel de belastingadviespraktijk te beoefenen.

2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Courdid B.V. Artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.

3. Courdid is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Courdid staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

4. Courdid mag bij de uitvoering van een opdracht derden betrekken. Een tekortschieten van een door haar ingeschakelde derde kan alleen aan Courdid worden toegerekend, indien de opdrachtgever aantoont dat de keuze van Courdid van de betreffende derde niet zorgvuldig is geweest.

5. De opdrachtgever staat toe dat Courdid en de door of vanwege Courdid bij de uitvoering van een opdracht betrokken personen gegevens met betrekking tot de opdrachtgever en de opdracht delen met andere aan Courdid verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor het relatiebeheer.

6. In het kader van de dienstverlening door Courdid worden door de opdrachtgever mogelijk persoonsgegevens van bij de opdrachtgever werkzame personen of derden aan Courdid verstrekt. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kwalificeren zowel Courdid als de opdrachtgever als verantwoordelijke in de zin van de AVG. Ter uitvoering van de verplichting ex artikel 26 van de AVG geldt ten aanzien van de dienstverlening door Courdid het volgende:
a. De opdrachtgever staat er voor in en garandeert, indien zij persoonsgegevens aan Courdid verstrekt, dat deze persoonsgegevens juist zijn;
b. De opdrachtgever staat er voor in dat zij voldaan heeft aan de informatieplicht richting haar personeel, een en ander zoals bedoeld in artikel 13 AVG;
c. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Courdid en de opdrachtgever om zorg te dragen voor een beveiligde manier van verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld door te werken met encryptie of wachtwoordbeveiliging, alsook dat met eventueel door hen ingeschakelde verwerkers een afdoende verwerkersovereenkomst is afgesloten en dat deze verwerkers vooraf adequaat zijn gescreend;
d. Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van Courdid en de opdrachtgever om zorg te dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om te waarborgen en aan te kunnen tonen dat de verwerking van persoonsgegevens wordt uitgevoerd in overeenstemming met de AVG;
e. Partijen stemmen in een voorkomend geval waarin een betrokkene in de zin van de AVG zich bij Courdid meldt om een recht uit de AVG te gelde te maken, onderling af of en in hoeverre dit recht dient te worden gehonoreerd, alsmede wie de meest gerede partij is om hierop te reageren.

7.1 Voor de door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor Courdid aansprakelijk is, heeft de opdrachtgever recht op een vergoeding:
f. indien Courdid voor die schade dekking onder een verzekering geniet, van maximaal een bedrag gelijk aan de door Courdid te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van Courdid onder die verzekering;
g. indien Courdid voor die schade geen dekking onder een verzekering geniet, van maximaal een bedrag gelijk aan het honorarium exclusief BTW en verschotten dat Courdid in het jaar waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden in de desbetreffende opdracht aan de opdrachtgever heeft gefactureerd en door de opdrachtgever is betaald.
7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval één jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Courdid aansprakelijk is.
7.3 Indien derden van Courdid vergoeding van schade vorderen in verband met een door of vanwege Courdid aan de opdrachtgever verleende dienst, zal de opdrachtgever Courdid tegen die vordering en bijkomende kosten vrijwaren voor zover Courdid aan de derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan de opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien de opdrachtgever zelf van Courdid vergoeding voor de door derden geleden schade zou hebben gevorderd.

8. Door Courdid aan de opdrachtgever verzonden declaraties dienen binnen 14 dagen, gerekend vanaf de factuurdatum, te worden voldaan. Bij gebreke van tijdige betaling zal de opdrachtgever van rechtswege in verzuim zijn en is Courdid gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen, alsmede alle kosten welke samenhangen met (buiten)gerechtelijke invordering.

9. Op deze algemene voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Courdid zijn betrokken.

10.1 Courdid behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen. Deze aanpassing in tarifering zal doorgaans plaatsvinden per januari van enig jaar.
10.2 In afwijking van artikel 10.1 geldt dat indien een prijsafspraak voor een bepaalde periode is vastgesteld, hiervan niet zal worden afgeweken.

11. Deze algemene voorwaarden gelden ook voor aanvullende of vervolgopdrachten.

12. De rechtsverhouding tussen Courdid en de opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, wordt ten volle beheerst door Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag.

13. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is bindend.

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een passende offerte

  • 070-315 34 70

  • info@courdid.com